PEŁNOMOCNICTWO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – Polski Adwokat na Florydzie, Agnieszka Piasecka

Pełnomocnictwo, Apostille, Power of Attorney, Pełnomocnictwo, Notary Public, Polski Notariusz, Polskojęzyczny Notariusz, Florida, Floryda, Agnieszka Piasecka

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney
Polski Polskojęzyczny

Polski Adwokat, Agnieszka Piasecka 727-538-4171

Pełnomocnictwo – Pytania i Odpowiedzi

Co to jest i do czego służy pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, czyli tzw. „Power of Attorney” to dokument upoważniający określoną osobę (lub osoby) do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz osoby udzielającej upoważnienia. Według prawa polskiego, pełnomocnictwo może być ogólne lub szczególne. Polski Kodeks Cywilny określa pełnomocnictwo ogólne jako umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Aby reprezentować daną osobę w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w prawie polskim wymagane jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

W jakiej formie można udzielić pełnomocnictwa?

W prawie polskim o formie pełnomocnictwa (ustne czy pisemne, notarialne czy zwykłe itp.) decyduje forma wymagana do dokonania określonej czynności prawnej, do której sporządzane jest pełnomocnictwo. Tak więc na przykład, jeżeli do ważności danej czynności prawnej wymagana jest forma pisemna w obecności notariusza, to pełnomocnictwo do dokonania tejże czynności prawnej musi również mieć formę aktu notarialnego.  Na Florydzie natomiast pełnomocnictwo musi być sporządzone zawsze na piśmie i podpisane przed notariuszem w obecności dwóch świadków.

Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może być terminowe lub na czas nieokreślony. W Polsce, pełnomocnictwo terminowe wygasa z upływem określnego w dokumencie terminu, natomiast pełnomocnictwo nieposiadające daty ważności wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym momencie, chyba że mocodawca zrzekł się prawa odwołania pełnomocnictwa.  Natomiast na Florydzie, pełnomocnictwo generalnie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub z chwilą utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że nie było sporządzone jako „durable”), z chwilą śmierci lub utratą zdolności do czynności prawnych pełnomocnika, z chwilą jego odwołania lub gdy cel pełnomocnictwa został osiągnięty. Pełnomocnictwo na Florydzie może być odwołane w każdej chwili, ale musi to być zrobione na piśmie.

Czy pełnomocnictwo polskie może być sporządzone w Stanach Zjednoczonych?

Tak. Pełnomocnictwo polskie można sporządzić w języku polskim w Stanach Zjednoczonych przed tutejszym notariuszem lub konsulem RP bez konieczności powrotu do kraju. Jeżeli pełnomocnictwo ma być używane na terenie Polski, większość urzędów i instytucji prawnych wymaga dodatkowo certyfikatu apostille, który weryfikuje i zatwierdza uprawnienia notariusza. O wydanie certyfikatu apostille należy wystąpić w stanie, w którym udzielone zostało pełnomocnictwo.

Do jakich czynności mogę udzielić pełnomocnictwa do Polski?

Pełnomocnictwo do Polski może być ogólne lub szczególne. Można udzielić pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych lub do poszczególnych czynności prawnych. Aby reprezentować daną osobę w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w prawie polskim wymagane jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Z mojego doświadczenia, Polacy zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych najczęściej decydują się udzielić pełnomocnictwa osobom w Polsce do reprezentowania ich przed instytucjami, urzędami, notariuszami i sądami, w tym do kupna i sprzedaży nieruchomości, podpisywania w ich imieniu aktów notarialnych, reprezentowania ich w postępowaniu spadkowym w sądzie lub do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w Polsce.

Kto może mi przygotować pełnomocnictwo do Polski?

Do przygotowania pełnomocnictwa do Polski w języku polskim i zgodnie z wymaganiami prawa polskiego najlepiej jest zatrudnić polskiego adwokata, który zna się na prawie polskim i zna biegle język polski.

Czy mogę notaryzować pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim przed amerykańskim notariuszem?

Notariusz Stanu Floryda nie może notaryzować dokumentów przygotowanych w obcym języku jeżeli nie rozumie ich treści. Należy zatem zlecić notaryzację polskojęzycznemu notariuszowi, który ma uprawnienia notarialne na Florydzie.

Dlaczego do pełnomocnictwa polskiego wymagana jest klauzula apostille?

Jest to wymóg prawa międzynarodowego o wzajemnym uznawaniu dokumentów. Klauzula Apostille to międzynarodowa klauzula lub certyfikat używane powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Dokument opatrzony klauzulą apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji.