Sprawy Spadkowe 727-538-4171 Floryda, USA – Polski Adwokat Agnieszka Piasecka

Main Menu Piasecka Law Polish Attorney

Polski Polskojęzyczny

Polski Prawnik Agnieszka “Aga” Piasecka

727-538-4171

813-786-3911

Polski Prawnik Floryda / Polski Adwokat Floryda Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe na Florydzie bardzo różni się od prawa spadkowego w Polsce. Agnieszka może doradzić Ci jak najkorzystniej rozdysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Prawo Florydy pozwala również na pozostawienie dyspozycji co do decyzji zdrowotnych na wypadek ciężkiej choroby tzw. dyrektyw medycznych np. co do sztucznego podtrzymywania przy życiu. Prawo polskie przewiduje możliwość pozostawienia testamentu, podczas gdy na Florydzie można sporządzić tradycyjny testament lub trust, który pozwala ominąć postępowanie spadkowe oraz może służyć do obrony przed kredytorami. W sprawie szczegółów zadzwoń aby umówić się na bezpłatną konsultację: 727-538-4171.

Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc Ci sporządzić:

  • Testament
  • Trust
  • Dyrektywy medyczne na wypadek ciężkiej choroby
  • Pełnomocnictwo
  • Pełnomocnictwo do podejmowania decyzji medycznych
  • Reprezentacja w postępowaniu spadkowym

PUBLIKACJE AGNIESZKI PIASECKIEJ

“Agnieszka Piasecka jest autorką poniższych artykułów prasowych, które ukazały się w Biuletynie Polskiego Centrum Im. Jana Pawła II.

Testament czy Trust – jak najkorzystniej rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci? 

Moi klienci często pytają mnie o to czym różni się amerykański testament od trustu oraz jakie są korzyści i strony ujemne trustu i testamentu. W celu wytłumaczenia różnic pomiędzy testamentem i trustem oraz „za” i „przeciw” obu rozwiązań,  należy najpierw wyjaśnić kilka podstawowych pojęć:

Co to jest „trust”?

W dużym uproszczeniu, według prawa Florydy, trust to twór prawa, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Dokument ustanawiający trust, tzw. „Trust Agreement” lub  „Trust Insturment” stanowi deklarację intencji utworzenia trustu i przeniesienia określonego majątku z osoby fizycznej, założyciela (spadkodawcę), tzw. „Settlor”, na trust pod pieczę zarządcy, tzw. „Trustee”, na korzyść beneficjariusza/y, tzw. „Beneficiary”, czyli osoby wyznaczonej do dziedziczenia majątku. W przypadku zwykłych trustów, mających na celu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci i uniknięcie postępowania spadkowego, założyciel i zarządca trustu to zwykle najczęściej ta sama osoba, która w czasie życia ma pełną kontrolę nad majątkiem przeniesionym do trustu jak i nad dokumentem ustanawiającym trust. Trust może być w każdej chwili zmieniony lub odwołany. Po śmierci założyciela trustu, majątek trustowy przechodzi na beneficjariusza/y bez postępowania spadkowego.

Co to jest postępowanie spadkowe i czy jest ono konieczne aby otrzymać spadek?

Postępowanie spadkowe to process sądowy, w którym majątek zmarłego przechodzi oficjalnie na spadkobierców. Sądy Florydy są właściwe do rozstrzygania spraw spadkowych jeżeli zmarły w chwili śmierci był rezydentem Florydy lub pozostawił na Florydzie nieruchomości. Postępowanie spadkowe na Florydzie, tzw. „Probate Proceedings” jest najczęściej konieczne, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek, który podlega postępowaniu spadkowemu. Jeżeli zmarły pozostawił testament, musi on być złożony w sądzie w ciągu 10 dni od momentu odkrycia testamentu. Jeżeli nie było testamentu, to należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania spadkowego, w którym dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. Postępowanie spadkowe na Florydzie jest długotrwałe i kosztowne. W zależności od wielu czynników, postępowanie spadkowe może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i może kosztować do kilku procent wartości majątku spadkowego. Postępowanie spadkowe jest skomplikowanym procesem wymagającym zatrudnienia adwokata co dodatkowo zwiększa jego koszty. W czasie postępowania spadkowego, majątek spadkowy jest „zamrożony” i niedostępny dla spadkobierców.

Jakie są formalności potrzebne do ustanowienia testamentu oraz trustu?

Generalnie oba dokumenty muszą spełniać szereg wymogów formalnych aby były ważne z mocy prawa. Jeden z głównych wymogów formalnych to konieczność własnoręcznego podpisania dokumentu w obecności dwóch świadków. Podczas gdy testament to zwykle jeden niezbyt długi dokument, do ustanowienia trustu potrzebny jest na ogół pakiet dokumentów i obejmuje od kilkunastu do kikudziesięciu stron. Nieprawidłowo sporządzony lub podpisany testament lub trust jest nieważny, dlatego bardzo istotne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem w celu odpowiedniego profesjonalnego przygotowania dokumentu i dopełnienia wszystkich formalności związanych z podpisaniem dokumentu.

Co stanie się jeżeli w ogóle nie rozporządzę majątkiem po śmierci?

Generalnie, w przypadku, gdy zmarły pozostawił majątek, którym nie rozporządził nim za życia, majątek ten podlega postępowaniu spadkowemu, a spadkobiercy dziedziczą z mocy ustawy. O podziale majątku po śmierci decyduje zatem sąd. Może to mieć szczególnie znaczenie, jeżeli zmarły pozostawił krewnych, co do których nie chciał, aby po nim dziedziczyli. Jeżeli zmarły nie pozostawił spadkobierców, wówczas majątek przejmuje państwo. Jakkolwiek, jeżeli zmarły był w związku małżeńskim i posiadał majątek małżeński w formie wspólności małżeńskiej (tzw. „tenancy by the entirety”), wówczas jego małżonek przejmuje majątek małżeński bez postępowania spadkowego.

Jakie są korzyści ustanowienia trustu?

1. Ominięcie postępowania spadkowego. Główną zaletą trustu sporządzonego w celu rozporządzenia majątkiem po śmierci, jest fakt, że trust nie podlega sądowemu postępowaniu spadkowemu. Jak wspominałam wcześniej w pierwszej części artykułu (wydanie czerwcowe), postępowanie spadkowe bywa bardzo drogie i długotrwałe. Koszty postępowania spadkowego mogą wynieść nawet do kilku procent wartości spadku, natomiast czas trwania postępowania spadkowego to co najmniej kilka miesięcy.

2. Prywatność. W pierwszej części artykułu nadmieniłam o tym, że testament po śmierci testatora musi być złożony w sądzie przez co staje się dokumentem publicznym. Wymagania te nie dotyczą trustu, tak więc po śmierci założyciela trustu wszelkie dane o jego majątku i długach pozostają na zawsze prywatne. Osoba dziedzicząca przez trust musi po śmierci założyciela trustu złożyć w sądzie tylko jeden krótki dokument, tzw. zawiadomienie o truscie, w którym nie ujawnia treści dokumentu acz tylko informuje potencjalnych kredytorów o istnieniu trustu.

3. Trudniej jest podważyć ważność trustu. Jeżeli planujesz wydziedziczyć potencjalnych spadkobierców, ustanowienie trustu może być dla Ciebie lepszą opcją ponieważ dokument ten jest prywatny i nie składa się go w sądzie po śmierci spadkodawcy. Trudniej jest również podważyć w sądzie ważność profesjonalnie sporządzonego trustu niż testamentu. Wielu ludzi decyduje się zatem na sporządzenie trustu zamiast testamentu aby uniknąć w przyszłości sporów sądowych, które mogłyby doprowadzić do jego obalenia.

4.  Uniknięcie postępowania spadkowego w innych stanach. Jeżeli posiadasz nieruchomości poza stanem Floryda, możesz uniknąć wysokich kosztów postępowania spadkowego w innym stanie poprzez zawarcie tych nieruchomości w truscie.

5. Korzyści podatkowe. Ustanowienie trustu ma również korzyści podatkowe w przypadku większych majątków przekraczających $ 5.45 milionów dolarów.

6. Trusty wyspecjalizowane. Istnieje wiele rodzajów trustów wyspecjalizowanych, które poza uniknięciem postępowania spadkowego, mogą służyć również innym celom np. trusty dla sadkobierców niepełnosprawnych pobierającym benefity socjalne od państwa; trusty dla organizacji charytatywnych, trusty inwestycyjne wypłacające spadkobiercom określoną pensję w regularnych odstępach czasu bez przekazywania im całego majątku od razu, trusty dla zwierząt domowych, trusty służące zabezpieczeniu przed kredytorami, oraz wiele innych.  

Jakie są wady ustanowienia trustu?

1.  Wyższy koszt i bardziej skomplikowana procedura sporządzenia. Trust to skomplikowany dokument prawny, który powinien być przygotowany przez wykwalifikowanego prawnika. Sporządzenie trustu wymaga kompetecji i czasu, tak więc koszt przygotowania trustu jest wyższy niż koszt sporządzenia zwykłego testamentu. Dokument trustu może również odstraszać laików skomplikowaną treścią i dużą zawartością często niezrozumiałych terminów prawnych.

2.  Formalne wymogi „zasilenia” trustu majątkiem poprzez przeniesienie tytułu własności. Do ważności trustu wymagane jest przepisanie tytułu własności pewnych składników majątku na trust. Dotyczy to między innymi np. nieruchomości oraz kont bankowych, w których należy zmienić tytuł własności na trust.

3.  Zwykły trust nie chroni przed kredytorami. Istnieje mit, że aby uchronić się przed kredytorami, wystarczy ustanowić trust. W przypadku trustów, nad którymi założyciel trustu ma podczas swojego życia pełną kontrolę (poprzez możliwość zmiany i odwołania trustu) nie jest to prawda.

4.  Postępowanie spadkowe może wciąż być konieczne co do niektórych składników majątku. Jeżeli w chwili śmierci zmarły pozostawił choć jeden składnik majątku poza trustem tzn. nie przepisał tytułu własności na trust, to postępowanie spadkowe może wciąż okazać się konieczne.

Jakie są korzyści ustanowienia testamentu?

1.  Niski koszt przygotowania dokumentu. Sporządzenie prostego testamentu jest dużo tańsze niż ustanowienie trustu, tak więc początkowy koszt dla osoby zamierzającej rozporządzić swoim majątkiem po śmierci jest niższy.

2.  Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.

Jakie są wady ustanowienia testamentu?

1.  Testament musi przejść przez kosztowne i długotrwałe postępowanie spadkowe. Jak wspomniałam powyżej, początkowo niski koszt sporządzenia testamentu, „przerzuca się” na spadkobierców, którzy po śmierci testatora będą musieli opłacić wysokie koszty postępowania spadkowego, koszty prawników oraz będą musieli odczekać minimum kilka miesięcy do nawet kilku lat do oficjalnego zakończenia postępowania spadkowego zanim otrzymają spadek.

2.   Nieskomplikowany dokument. Jako dokument, testament jest w swojej formie o wiele prostszy niż trust i łatwiejszy do zrozumienia dla laika.

3.   Testament jest dokumentem publicznym. Tak jak pisałam wcześniej, testament po śmierci zmarłego należy złożyć w sądzie w ciągu 10 dni od dnia śmierci. Od tego momentu treść testamentu staje się dokumentem publicznym, do którego każdy może mieć dostęp.

4.   Łatwiej jest podważyć testament niż trust. W przypadku gdy spadkobiercy nie są zadowoleni z podziału majątku w testamencie mogą podjąć próbę podważenia ważności tego dokumentu w sądzie, co jest generalnie łatwiejsze w przypadku testamentu niż trustu.

Gdzie należy przechowywać oryginał dokumentu po jego sporządzeniu?

Oryginalny dokument testamentu lub trustu jest własnością osoby, która go sporządziła. Dokument ten należy przechowywać w miejscu, gdzie będzie on zabezpieczony przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą itp. Należy pamiętać, że fizyczne zniszczenie lub zagubienie oryginału testamentu może być równoważne z jego unieważnieniem, jeżeli nie zachowała się żadna kopia i brak jest świadków co do treści testamentu. Moim klientom polecam przechowywanie tych dokumentów w sejfie bankowym lub w pożaroodpornym sejfie w domu. O lokalizacji dokumentu należy powiadomić wykonawcę testamentu/beneficjariusza trustu aby w chwili śmierci mogli szybko uzyskać dostęp do dokumentu. Osoby, które zostały wydziedziczone nie powinny mieć dostępu do tych dokumentów.

Avvo, Clients, Choice Award, Reviews, Opinie, Agnieszka, Aga, Piasecka, Polish, Lawyer, Attorney, Opinie klientów, Best, Najlepszy, Polskojęzyczny, Prawnik, Polski, Adwokat, Florida, Floryda, USA 9

Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews: 

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

Polski, Prawnik, Polish attorney, Polish lawyer, Polski Adwokat,Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Florida, Floryda

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews: 

https://piaseckalaw.com/reviews

Office Location Adres Biura Attorney Aga Piasecka

Prawo Spadkowe na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi 

P: Kto może wystąpić o otwarcie postępowania spadkowego?

O: Każda zainteresowana spadkiem może wnieść wniosek o otwarcie postępowania spadkowego.

P: Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie po śmierci zmarłego?

O: Każda osoba będąca w posiadaniu testamentu ma obowiązek złożenia oryginału w sądzie w ciągu 10 dni od daty śmierci. Testament można złożyć samemu bez pomocy prawnika, jakkolwiek polecam skonsultowanie się z prawnikiem, gdyż do otwarcia postępowania spadkowego potrzebne będzie złożenie szeregu dodatkowych dokumentów sądowych wraz z aktem zgonu.

P: Jak długo trwa postępowanie spadkowe?

O: Długość postępowania spadkowego zależy od wielu czynników. Najkrótszy czas trwania to kilka miesięcy.

P: Czy testament sporządzony własnoręcznie bez obecności notariusza i świadków jest ważny na Florydzie?

O: Nie. W przeciwieństwie do prawa polskiego, prawo Florydy nie uznaje tzw. testamentów holograficznych, czyli sporządzonych własnoręcznie bez obecności świadków i notariusza.

P: Czy prawo Florydy dopuszcza testament sporządzony w obcym języku?

O: Tak, jeżeli jest opatrzony tłumaczeniem na angielski.

P: Co dzieje się jeżeli oryginał testamentu zaginął?

O: Do sądu wymagane jest dostarczenie oryginału testamentu. Jednak w przypadku, gdy oryginał zaginął lub został skradziony lub zniszczony przez osoby trzecie, prawo Florydy przewiduje możliwość odtworzenia treści testamentu na podstawie zeznań świadków. Świadkowie muszą być bezstronni, tzn. nie zainteresowani majątkiem spadkowym.

P: Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Generalnie, postępowaniu spadkowemu podlegają wszystkie składniki majątkowe zmarłego, których tytuł własności zapisany był tylko i wyłącznie na nazwisko zmarłego lub na nazwisko zmarłego, jako jednego ze współwłaścicieli bez prowizji automatycznego przeniesienia z mocy prawa na współwłaścicieli w chwili śmierci. Na przykład między innymi: konta bankowe otwarte na nazwisko zmarłego bez prowizji wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci; nieruchomści zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela (ta forma własności to tzw. „tenancy in commons”), nie dotyczy to jednak nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z prawem przeżycia (tzw. „tenancy with the right of survivorship”) lub nieruchomości stanowiących współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”).

P: Czy konta bankowe z opcją wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie. Konta bankowe z opcją wypłaty na wypadek śmierci osobie trzeciej to rodzaj trustów, tak więc nie wchodzą one w skład majątku spadkowego. Z chwilą śmierci właściciela konta, osoba mająca upoważnienie do wypłaty na wypadek śmierci (tzw. „payment on death”), może podjąć pieniądze bez konieczności przeprowadzania sprawy spadkowej.

P: Czy sumy wypłacone po śmierci z ubezpieczenia na życie podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jeżeli jednak beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu. 

P: Czy pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych (n.p. 401K, IRA itp.) podlegają postępowaniu spadkowemu?

O: Nie – jeżeli zmarły wyznaczył beneficjariuszy, którzy przeżyli zmarłego. Jakkolwiek, tak samo jak w przypadku polis ubezpieczeniwych, jeżeli beneficjariusz(e) polisy ubezpieczeniowej nie przeżyli zmarłego, wówczas beneficjariuszem polisy staje się majątek spadkowy zmarłego („Estate”), który podlega postępowaniu spadkowemu.

P: Czy mam prawo do zwrotu kosztów pogrzebowych z majątku zmarłego?

O: Tak. Każda osoba, która zapłaciła za koszty pogrzebowe zmarłego może domagać się ich zwrotu z majątku spadkowego do wysokości $ 6,000.00.

P: Co dzieje się z długami zmarłego po śmierci?

O: Generalnie, długi jakie pozostawił zmarły oraz koszty postępowania spadkowego spłacane są z majątku zmarłego zanim majątek ten zostanie podzielony i rozdystrubuowany pomiędzy spadkobierców. Jeżeli majątek spadkowy jest niewystarczający do pokrycia wszystkich długów, wówczas dystrybucja majątku przebiega w następującej kolejności: 1) koszty postępowania spadkowego, w tym wynagrodzenie zarządcy spadku oraz adwokata; 2) koszty pogrzebowe; 3) długi i podatki posiadające pierwszeństwo na mocy prawa federalnego oraz niezapłacone koszty i kary sądowe; 4) koszty medyczne zmarłego zgromadzone w ciągu ostatnich 60 dni życia 5) przydział rodzinny (dla małżonka i dzieci, które zmarły utrzymywał – do max. sumy $ 18,000.00); 6) zaległe alimenty na dzieci zasądzone wyrokiem sądowym; 7) niektóre koszty nabyte po śmierci w związku z kontynuacją biznesu zmarłego po śmierci; 8) wszystkie pozostałe długi. Zarządca spadku ma obowiązek podjąć starania aby ustalić tożsamość wszystkich kredytorów i zawiadomić ich o otwarciu spadku.

P: Kto może pełnić funkcję administratora / zarządcy spadku?

O: Na Florydzie, funkcję „Personal Representative”, czyli zarządcy spadku może pełnić osoba indywidualna lub niektóre instytucje np. bank lub „trust company”. Generalnie, zarządca spadku musi być rezydentem Florydy lub osobą najbliższą (małżonek, dziecko, rodzić, rodzeństwo lub inny krewny zmarłego w linii prostej). Osoba, która nie jest rezydentem Florydy lub krewnym zmarłego nie może pełnić funkcji zarządcy spadku. Również osoby niepełnoletnie i nie posiadające kompetecji do wykonywania czynności prawnych oraz przestępcy kryminalni nie mogą pełnić tej funkcji.

P: Czy zarządca spadku otrzymuje wynagrodzenie?

O: Tak. Zarządca spadku za pełnienie swoich funkcji ma prawo do wynagrodzenia ustawowego obliczanego jako procent od wartości spadku.

P: Co powinienem zrobić jeżeli zmarły był mi dłużny pieniądze?

O: Każdy kredytor, czyli osoba, której zmarły był dłużny pieniądze musi złożyć w sądzie zawiadomienie o długu (tzw. „Statement of Claim”) w określonym terminie od czasu publikacji lub otrzymania powiadomienia o otwarciu spadku. Nie złożenie tego zawiadomienia w określonym ustawowo terminie może spowodować, że dług przepadnie.

P: Kto dziedziczy majątek jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu?

O: W przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się z mocy ustawy. W pierwszej kolejności dziedziczą małżonek i dzieci, a w przypadku ich braku – rodzice, rodzeństwo, a następnie dalsi krewni. W przypadku braku jakichkolwiek krewnych – dziedziczy państwo.

P: Czy fakt, że spadkobierca nie jest obywatelem USA i mieszka za granicą stanowi problem?

O: Nie, spadkobiercy nie będący obywatelami USA i mieszkający za granicą mają takie same prawa do dziedziczenia jak obywatele amerykańscy.

P: Jakie są moje prawa jeżeli zostałem wydziedziczony?

O: Prawo Florydy nie wymaga zapisania majątku w spadku określonym osobom, tak więc każda osoba może skutecznie przez testament całkowicie wydziedziczyć każdą osobę oprócz swojego małżonka. Małżonek osoby zmarłej ma zawsze prawo  domagać się 30 procent wartości majątku zmarłego jako tzw. „elective share” (prawo do zachowku). Dodatkowo, jeżeli jesteś małżonkiem lub dzieckiem osoby zmarłej, która nie pozostawiła Ci nic w testamencie, możesz mieć pewne dodatkowe prawa zabezpieczające Cię przed całkowitym wydziedziczeniem. Np. jako małżonek na Florydzie możesz mieć również prawo do nieruchomości zmarłego, zakwalifikowanej jako „homestead”. Dzieci i małżonek zmarłego mogą mieć również prawo do tzw. „family allowance”, czyli przydziału rodzinnego do maksymalnej kwoty $ 18,000.00 wypłacanej przed ostatecznym podziałem majątku pomiędzy spadkobierców. Tak więc jeżeli jesteś małżonkiem zmarłego, masz zawsze prawo do co najmniej 30 procent wartości majątku zmarłego (nawet jeżeli zmarły rozporządził majątkiem w inny sposób niż przez testament np. ustanowił trust).

P: W jakich okolicznościach mogę zakwestionować testament?

O: Sam fakt, że nie zgadzasz się z rozporządzeniami testamentu lub uważasz je za niesprawiedliwe, nie wystarcza do jego zakwestionawania. Jeżeli jednak masz dowody, że testament został sporządzony bez zachowania koniecznych formalności np. nie został własnoręcznie podpisany w obecności dwóch świadków lub osoba, która sporządziła testament nie miała zrozumienia co podpisuje lub znajdowała się pod przymusem albo silnym wpływem osób trzecich, które nakłoniły ją do rozporządzenia swoim majątkiem inaczej niż chciała lub też została wprowadzona w błąd co do tożsamości dokumentu, który podpisywała, wówczas powinieneś skonsultować się z prawnikiem w sprawie możliwości zakwestionowania testamentu.

P: Ile mam czasu aby zakwestionować testament?

O: To zależy od tego czy zostałeś powiadomiony o otwarciu spadku. Generalnie, jeżeli dostałeś powiadomienie o otwarciu postępowania spadkowego, czas na zakwestionowanie testamentu to 3 miesiące od czasu otrzymania zawiadomienia tak więc należy działać szybko.

P: Jeżeli testament zawierał klauzulę zabraniającą mi kwestionowania jego treści pod groźbą utraty mojej części spadku, czy mogę mimo to zakwestionować testament?

O: Prawo Florydy nie honoruje takich klauzul tzw. „No-Contest” lub „In terrorem”, tak więc nawet jeżeli testament zawierał taką klauzulę, jest ona nieważna.

P: Czym jest tzw.„Living will”?

O: “Living will” to rodzaj testametu przewidziany przez prawo Florydy na wypadek ciężkiej i nieuleczalnej choroby. Na Florydzie, każda osoba może za wczasu zaplanować pewne decyzje medyczne na wypadek gdyby kiedyś znalazła się w takim stanie, że nie będzie mogła samodzielnie wyrazić swojej woli. W „living will można zadecydować, że w określonych sytuacjach nie chce się być podtrzymywanym sztucznie przy życiu na przykład w stanie wegetatywnym bez możliwości powrotu do zdrowia.

P: Co to jest „trust”?

O: Tak jak pisałam w poprzednim artykule, trust to typ funduszu powierniczego, poprzez który można skutecznie rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci omijając postępowanie spadkowe. Podczas swojego życia, założyciel trustu, tzw. „Settlor”, zachowuje pełną kontrolę nad majątkiem trustowym. Natomiast po śmierci założyciela trustu,  majątek trustowy przechodzi bezpośrednio na beneficjariuszy – bez postępowania spadkowego.

P: Czy muszę otworzyć postępowanie spadkowe jeżeli zmarły miał trust?

O: To zależy od tego czy zmarły pozostawił jakieś składniki swojego majątku poza trustem. Jeżeli cały majątek zmarłego był zawarty w truście, wówczas postępowanie spadkowe nie jest konieczne. Do ustalenia składników majątku trustowego, konieczne jest przeanalizowanie dokumentu ustanawiającego trust. W tym celu zalecana jest konsultacja z prawnikiem.

 

Zadzwoń aby umówić się na BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

(727) 538 – 4171 lub (813) 786 – 3911

Office Location Adres Biura Attorney Aga Piasecka

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Clearwater Beach, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Clearwater Beach. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near New Port Richey, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near New Port Richey. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Port Richey, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Port Richey. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Saint Petersburg. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near St Pete Beach, Floryda.

Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near St Pete Beach. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota / Bradenton, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Sarasota / Bradenton. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in the Tampa Bay area of Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near Tampa. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located near the Tampa Bay area. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Agnieszka Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach, New Port Richey, Saint Petersburg, Sarasota, Tampa, Floryda. Po BEZPŁATNĄ pierwszą konsultację zadzwoń na 813-786-3911 lub 727-538-4171

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater. Aga Piasecka’s areas of practice include, but are not limited to family law… attorney family law lawyer divorce attorney divorce lawyer civil litigation attorney civil litigation lawyer personal injury law attorney personal injury law lawyer immigration law attorney immigration law lawyer Polish attorney Polish lawyer Italian attorney Italian lawyer injuries wrongful death

Attorney Aga Piasecka, Polski Prawnik / Adwokat graduated from Law School in Poland and Florida, speaks fluent Polish and Italian and is a Prawnik / Lawyer, Adwokat / Attorney in Floryda and Poland. Aga Piasecka’s office is conveniently located in Clearwater near Clearwater Beach Largo St Petersburg St. Pete Tampa New Port Richey Dunedin Palm Harbor Safety Harbor Pinellas Park Seminole Sarasota Bradenton Pasco County Hillsborough County Pinellas County Manatee County Florida Belleair Beach Indian Rocks Beach New Port Richey, Palm Harbor, Safety Harbor, Dunedin, Clearwater Beach, Sand Key, Belleair, Belleair Bluffs, Indian Rocks, Indian Rocks Beach, Seminole, Pinellas Park, Treasure Island, Gulfport, St. Pete Beach, Sarasota, Bradenton in Pasco County, Pinellas County, Hillsborough County, Manatee County, Florida.